Bihać

Bihać – glavni grad Unsko-sanskog kantona

Bihać je smješten na sjeverozapadnom dijelu BiH, površine 689 km2, izmedu planina Plješevica i Grmeč. Općina Bihać granici s Općinama Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Drvar, a s hrvatske strane s Općinama Donji Lapac, Korenica i Slunj.
Reljef Bihaćke općine najvećim dijelom čine polja, brežuljci i srednjeplaninska zemljišta. Veći dio bihaćke općine bogat je izvorima, potocima i rijekama. Područje Bihaća ima umjeren planinski tip klime, ali raznovrstan zbog utjecaja zračnih masa iz susjednih i daljih oblasti. Ljeta su topla i suha, zime hladne, s mnogo padavina. Ukupna dužina vodotoka rijeke Une na općinskom prostoru iznosi 80 km.

Nacionalni park Una

Nacionalni park „Una“ prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i dolinom rijeke Unac, desne pritoke Une sve do rječice Krke na zapadu.Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe,vrlo vrijednu za očuvanje ukupne krajobrazne i biološke raznolikosti, a posebno zbog:

– položaja na granici tri klimatska područja;
– krških oblika i hidrografije, koji su zajedno sa slivom Korane i Krke jedinstveni u europskim razmjerima;
– reljefnih oblika koji su stvorili jedan od rijetkih prirodnih puteva prema Jadranskom moru;
– mozaičnosti staništa, velike raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta, te prisutnosti reliktnih i endemskih vrsta;

Područje Nacionalnog parka se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području općine Bihać i pripada Unsko-koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine Plješivice i Grmeča, odnosno Osječenice.Posebnost za rijeku Unu je izrazita dužina njenog sedrotvornog toka, s cijelim nizom pratećih fenomena (sedrenih spilja, sedrenih otoka, barijera i slapova), te s iznimnim oblicima kotlina (Martin Brod, Kulen Vakuf, Klisa, Lohovo) i klisura kanjonskog tipa,uzvodno i nizvodno od Martin Broda te nizvodno od Štrbačkog buka.

Nacionalni park Una rasprostire se unutar sljedećih astronomsko-geografskih odrednica:
najsjevernija tačka: = 44° 44’ 33” N; = 15° 57’ 58” E
(naseljeno mjesto Podastrana);
najjužnija tačka: = 44° 21’ 02” N; = 16° 13’ 05” E
(kota Gradina – 676 m);
najzapadnija tačka: = 44° 43’ 46” N; = 15° 54’ 12” E
(kota 509 m);
najistočnija tačka: = 44° 23’ 46” N; = 16° 20’ 42” E
(lokalitet Vrtočke bare)

Rijeka Unac
Za rijeku Unac karakterističan je njen oblik krškog toka, posebno u njenom donjem dijelu, na kojem na prolazu kroz kanjonski dio više puta ponire i izvire, na kraju na Crnom vrelu, koje po svojim karakteristikama i ljepoti spada u poseban prirodni fenomen.

nacionalni park unaDolinski dio ovog zaštićenog područja je visinski smješten između 220 i 450 m n.m.,a orijentirano je u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Posebno je važno istaći povezanost rijeke Une, kao osnovnog prirodnog fenomena predviđenog za zaštitu i lokalnog stanovnštva koje stoljećima obitava na ovom području, te koje samo prepoznaje vrijednost same rijeke i područja za sopstveni opstanak, tako i njenu jedinstvenost koja je vrijedna za očuvanje na lokalnom i regionalnom nivou.Inicijative, prvo za UNESCO nominaciju,a kasnije za proglašenje područja zaštićenim su u velikoj mjeri proistekle iz inicijativa lokalnih zajednica ovog područja. Ova posebna veza između rijeke Une (lat. Una= jedna, prva) i lokalnog stanovništva predstavlja jednu od značajnih karakteristika vrijednih za očuvanje i zaštitu samog prostora.

 

Rezultati Studije izvodljivosti za zaštitu NP Una (2005) su pružili osnovu, te neosporno dokazali potrebu za zaštitu područja kroz kategoriju zaštite u razini nacionalnog parka,što je prihvaćeno od strane organa vlasti u BiH donošenjem Zakona o Nacionalnom parku „Una“ 2008 godine.Svrha zaštite područja je zaštita prirode u granicama definisanim ranije pomenutim zakonom uz pružanje mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica kroz poštivanje principa održivog razvoja. Zakonom o NP Una se štiti prostor ukupne veličine 19.800 ha koji je administrativno pod teritorijom općine Bihać, od čega u režimu stroge i usmjerene zaštite ukupno 13.500 ha, a u režimu usmjerenog razvoja oko 6.300 ha. Unutar područja stroge i usmjerene zaštite po posebnom režimu dopuštaju se i određene tradicionalne gospodarske djelatnosti.U području usmjerenog razvoja dopušten je razvoj tradicionalnih i nekih zatečenih privrednih djelatnosti, te turizma, uz uvjet da su svi usklađeni s lokalnim specifičnostima i vrijednostima.

Bihać kulturno povijesni grad

Ovaj prostor je i u kulturno-povijesnom smislu područje koje obiluje bogatim naslijeđem arheoloških nalazišta i povijesnih spomenika. Poseban položaj tog prostora na tranzitnom pravcu prema moru doveo ga je u prošlosti pod utjecaje mnogih kultura,od kuda potječu bogata arheološka nalazišta, ostaci srednjovjekovnih utvrda i sakralnih objekata različitih vjera i kultura.

Bihać turistička destinacija

Bihać je danas jedna od najpopularnijih destinacija kontinentalnog turizma u BiH s posebno razvijenimselektivnim oblicima kaoštosu:sportsko rekreacioniturizamgdjedominiraju rafting, jedriličarstvo, padobranstvo, biciklizam,ribolovni i lovni turizam, eko-turizam, te kulturno –istorijski turizam. Na primjeru Općine Bihać može se vidjeti pozitivan utjecaj lokalne uprave, kojoj turizam kao strateški pravac nije ostao samo na deklarativnoj izjavi. Naprotiv, stvarajući formalne pretpostavke, izgradnjom lokalne infrastrukture,te izgradnjom i obnovom turističkih destinacija, Općina Bihać uveliko je doprinijela promocijiturizma i podizanju svijesti javnosti o njegovoj važnosti, a kod privrednika razvila interes za nova ulaganja.
Među rezultatima koji idu u prilog pozitivnom angažmanu lokalne uprave i ostalih aktera u oblasti turizma u Bihaću su i donošenje Zakona o nacionalnom parku Una. Ovim se razvio pozitivan imidž rijeke Une, koja se nameće kao turistički brand. Sve pomenuto rezultatje planskog djelovanja u sektoru turizma, sa sviješću da samostalne ad-hoc aktivnosti nikada ne mogu polučiti toliko efekta koliko sinergija između svih segmenata društva. Kako se ne bi stalo na do sada postignutom i realiziranom, Općina Bihać usvojila je jasan plan daljeg razvoja turizma sa listom kapitalnih projekata, što može poslužiti kao iznimno pozitivan primjer drugim općinama u Bosni i Hercegovini.

Copyright © 2019 Irish Hotel – Bihać

Izrada, razvoj i održavanje web sajta BGM ws24.ws/ba